The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: GNAPHOSIDAE

Gen. Amazoromus Brescovit & Höfer, 1994 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02390]

A. Brescovit & Höfer, 1994b: 65, type A. kedus Brescovit & Höfer, 1994.

m becki Brescovit & Höfer, 1994....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026579]
A. b. Brescovit & Höfer, 1994b: 66, f. 2a-b (Dm).

mf cristus (Platnick & Höfer, 1990)....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026580]
Zimiromus c. Platnick & Höfer, 1990: 10, f. 19-22 (Dmf).
A. c. Brescovit & Höfer, 1994b: 66 (Tmf from Zimiromus).

m janauari Brescovit & Höfer, 1994....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026581]
A. j. Brescovit & Höfer, 1994b: 68, f. 3a-b (Dm).

mf kedus Brescovit & Höfer, 1994 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026582]
A. k. Brescovit & Höfer, 1994b: 66, f. 1a-d (Dmf).
A. k. Murphy, 2007: 50, f. 334-335 (mf).