The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Australophantes Tanasevitch, 2012 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04060]

A. Tanasevitch, in Tanasevitch & Stenchly, 2012: 171, type Agyneta laetesiformis Wunderlich, 1976.

mf laetesiformis (Wunderlich), 1976 *....................Sulawesi, Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:009361]
Agyneta l. Wunderlich, 1976c: 127, f. 8-17 (Dmf).
A. l. Tanasevitch & Stenchly, 2012: 172, f. 2-6 (mf).