The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Autana González-Sponga, 2011 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04061]

A. González-Sponga, 2011b: 40, type A. autanensis González-Sponga, 2011.

m autanensis González-Sponga, 2011 *....................Venezuela [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045009]
A. a. González-Sponga, 2011b: 40, pl. 1, f. 1-7 (Dm).