The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Bathylinyphia Eskov, 1992 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00858]

B. Eskov, 1992b: 162, type Neriene major (Kulczyn'ski, 1885).

In synonymy:
B. japonica (Oi, 1979, T from Bathyphantes) = B. major (Kulczyn'ski, 1885) (Eskov, 1992a: 53, sub Neriene).

mf maior (Kulczyn'ski, 1885) *....................Russia, Kazakhstan, China, Korea, Japan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:009547]
Bathyphantes m. Kulczyn'ski, 1885: 30, pl. 9, f. 11 (Dmf).
Bathyphantes japonica Oi, 1979: 331, f. 13-15 (Dmf).
Bathyphantes m. Heimer, 1981b: 204, f. 1-2 (mf).
Bathyphantes japonicus Chikuni, 1989b: 47, f. 7 (mf).
Neriene major Eskov, 1992a: 53 (Tmf from Bathyphantes, S).
B. major Eskov, 1992b: 164 (Tmf from Neriene).
B. major Kim & Kim, 2000: 7, f. 1A-G (mf).
B. m. Marusik, Koponen & Danilov, 2001: 84, f. 5-17 (mf).
B. major Ono, Matsuda & Saito, 2009: 337, f. 1169-1173 (mf).