The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Bogdocosa Ponomarev & Belosludtsev, 2008 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03876]

B. Ponomarev & Belosludtsev, in Ponomarev, Belosludtsev & Dvadnenko, 2008: 163, type B. baskuntchakensis Ponomarev & Belosludtsev, 2008.

mf baskuntchakensis Ponomarev & Belosludtsev, 2008 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042160]
B. b. Ponomarev & Belosludtsev, in Ponomarev, Belosludtsev & Dvadnenko, 2008: 164, f. 1-6 (Dmf).