The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: STIPHIDIIDAE

Gen. Borrala Gray & Smith, 2004 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03568]

B. Gray & Smith, 2004: 124, type B. dorrigo Gray & Smith, 2004.

mf dorrigo Gray & Smith, 2004 *....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039192]
B. d. Gray & Smith, 2004: 127, f. 1a-f, 2a-g, 3a-f, 4a-d (Dmf).

mf longipalpis Gray & Smith, 2004....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039193]
B. l. Gray & Smith, 2004: 130, f. 6a-d (Dmf).

m webbi Gray & Smith, 2004....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039194]
B. w. Gray & Smith, 2004: 131, f. 7a-b (Dm).

mf yabbra Gray & Smith, 2004....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039195]
B. y. Gray & Smith, 2004: 128, f. 5a-e (Dmf).