The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: MYSMENIDAE

Gen. Brasilionata Wunderlich, 1995 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00789]

B. Wunderlich, 1995i: 545, type B. arborense Wunderlich, 1995.

m arborense Wunderlich, 1995 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:009192]
B. a. Wunderlich, 1995i: 545, f. 9-13 (Dm).