The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Bromelina Brescovit, 1993 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02125]

B. Brescovit, 1993e: 698, type B. oliola Brescovit, 1993.

mf kochalkai Brescovit, 1993....................Colombia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023794]
B. k. Brescovit, 1993e: 701, f. 15-20 (Dmf).
B. k. Brescovit, 1997a: 37, f. 57-62 (mf).

mf oliola Brescovit, 1993 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023795]
B. o. Brescovit, 1993e: 699, f. 11-14 (Dmf).

mf zuniala Brescovit, 1993....................Venezuela [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023796]
B. z. Brescovit, 1993e: 703, f. 21-22 (Df).
B. z. Brescovit, 1997a: 37, f. 63-64 (Dm).