The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THERIDIIDAE

Gen. Brunepisinus Yoshida & Koh, 2011 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04044]

B. Yoshida & Koh, 2011: 85, type B. selirong Yoshida & Koh, 2011.

mf selirong Yoshida & Koh, 2011 *....................Borneo [urn:lsid:amnh.org:spidersp:044685]
B. s. Yoshida & Koh, 2011: 85, f. 14-19, 57-69 (Dmf).