The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Buckupiella Brescovit, 1997 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02126]

B. Brescovit, 1997a: 75, type B. imperatriz Brescovit, 1997.

mf imperatriz Brescovit, 1997 *....................Brazil, Argentina [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023797]
B. i. Brescovit, 1997a: 77, f. 175-189 (Dmf).