The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Bulolia Zabka, 1996 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02865]

B. Zabka, 1996: 702, type B. ocellata Zabka, 1996.

m excentrica Zabka, 1996....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032590]
B. e. Zabka, 1996: 705, f. 4-8, 11-16 (Dm).

m ocellata Zabka, 1996 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032591]
B. o. Zabka, 1996: 702, f. 1-3, 9-10 (Dm).
B. o. Sz├╝ts, 2003c: 54, f. 20-24, 29, 32, 35, 38 (m).