The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Capeta Ruiz & Brescovit, 2005 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03748]

C. Ruiz & Brescovit, 2005a: 692, type C. tridens Ruiz & Brescovit, 2005.

mf cachimbo Ruiz & Brescovit, 2006....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040788]
C. c. Ruiz & Brescovit, 2006a: 353, f. 9-12 (Dmf).

mf tridens Ruiz & Brescovit, 2005 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040789]
C. t. Ruiz & Brescovit, 2005a: 692, f. 21-24 (Dmf).