The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THOMISIDAE

Gen. Cetratus Kulczyn'ski, 1911 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02647]

m annulatus Kulczyn'ski, 1911 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:030219]
C. a. Kulczyn'ski, 1911c: 509, pl. 20, f. 77-78 (Dm).