The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Chalcolecta Simon, 1884 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02878]

In synonymy:
C. rapax (Thorell, 1881) = C. prensitans (Thorell, 1881) (Gardzin'ska & Zabka, 2005: 442).

mf bitaeniata Simon, 1884....................Moluccas, Sulawesi [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032644]
C. b. Simon, 1884c: 231 (Df).
C. b. Pocock, 1897c: 627, pl. 26, f. 28 (Dm).
C. b. Prószyn'ski, 1987: 10 (f).
C. b. Gardzin'ska & Zabka, 2005: 439, f. 3-11 (f).

m dimidiata Simon, 1884 *....................Moluccas [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032645]
C. d. Simon, 1884c: 230 (Dm).
C. d. Prószyn'ski, 1984a: 15, 33 (m).
C. d. Prószyn'ski, 1987: 10 (m).
C. d. Gardzin'ska & Zabka, 2005: 442, f. 12-19 (m).

mf prensitans (Thorell, 1881)....................New Guinea, Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032646]
Marptusa p. Thorell, 1881: 432 (Dm).
Marptusa rapax Thorell, 1881: 434 (Df).
C. p. Simon, 1901a: 479.
C. rapax Simon, 1901a: 479.
C. p. Gardzin'ska & Zabka, 2005: 442, f. 1-2, 20-59 (m, Sf).