The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Cheliceroides Zabka, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02883]

C. Zabka, 1985: 209, type C. longipalpis Zabka, 1985.

mf longipalpis Zabka, 1985 *....................China, Vietnam [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032704]
C. l. Zabka, 1985: 210, f. 76-80 (Dm).
C. l. Peng, 1989: 158, f. 3A-D (m).
C. l. Peng & Xie, 1993: 81, f. 5-10 (m, Df).
C. l. Peng et al., 1993: 40, f. 92-96 (m).
C. l. Song, Zhu & Chen, 1999: 507, f. 290L-M, 291D-E, 325A (mf).
C. l. Yin et al., 2012: 1343, f. 726a-h (mf).