The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Concavocephalus Eskov, 1989 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00907]

C. Eskov, 1989b: 68, type C. rubens Eskov, 1989.

mf eskovi Marusik & Tanasevitch, 2003....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038537]
C. e. Marusik & Tanasevitch, 2003: 159, f. 1-4, 9-11 (Dmf).

mf rubens Eskov, 1989 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:009982]
C. r. Eskov, 1989b: 69, f. 1.1-7 (Dmf).
C. r. Marusik & Tanasevitch, 2003: 161, f. 5-8, 12-15 (mf).