The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: MICROSTIGMATIDAE

Gen. Envia Ott & Höfer, 2003 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03549]

E. Ott & Höfer, 2003: 374, type Envia garciai Ott & Höfer, 2003.

mf garciai Ott & Höfer, 2003 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038366]
E. g. Ott & Höfer, 2003: 374, f. 1-21 (Dmf).

mf moleque Miglio & Bonaldo, 2011....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:044255]
E. m. Miglio & Bonaldo, 2011: 35, f. 1-12, 15-26 (Dmf).