The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: BARYCHELIDAE

Gen. Fijocrypta Raven, 1994 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00159]

F. Raven, 1994: 652, type F. vitilevu Raven, 1994.

mf vitilevu Raven, 1994 *....................Fiji [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001417]
F. v. Raven, 1994: 652, f. 9G-H, 21B, 209A-E, 210A-C, 211A-G (Dmf).