The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Goleta Peckham & Peckham, 1894 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02969]

f peckhami Simon, 1900....................Madagascar [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033535]
G. p. Simon, 1900b: 396 (Df).

mf workmani (Peckham & Peckham, 1885) *....................Madagascar [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033536]
Ganesa workmanii Peckham & Peckham, 1885a: 27, pl. 1, f. 2 (Dmf).
G. w. Peckham & Peckham, 1894: 124, pl. 12, f. 7 (f).
G. w. Prószyn'ski, 1984a: 53-54 (mf).