The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Huntiglennia Zabka & Gray, 2004 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03753]

H. Zabka & Gray, 2004: 587, type H. williamsi Zabka & Gray, 2004.

mf williamsi Zabka & Gray, 2004 *....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040824]
H. w. Zabka & Gray, 2004: 587, f. 1-13 (Dmf).