The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Iguarima Brescovit, 1997 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02134]

I. Brescovit, 1997a: 48, type Aysha censoria (Keyserling, 1891).

In synonymy:
I. cinereovittata (Mello-Leitão, 1945, T from Aysha) = I. censoria (Keyserling, 1891) (Brescovit, 1997a: 50).

mf censoria (Keyserling, 1891) *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023886]
Anyphaena c. Keyserling, 1891: 84, pl. 2, f. 48 (Dmf).
Wulfila c. Simon, 1897a: 95.
Teudis censorius Petrunkevitch, 1911: 516.
Aysha c. Mello-Leitão, 1925a: 456.
Aysha cinereovittata Mello-Leitão, 1945b: 262, f. 47-48 (Dmf).
I. c. Brescovit, 1997a: 49, f. 84-90 (Tmf from Aysha, S).

m pichincha Brescovit, 1997....................Ecuador [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023887]
I. p. Brescovit, 1997a: 51, f. 91-92 (Dm).