The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Ilocomba Brescovit, 1997 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02135]

I. Brescovit, 1997a: 81, type I. marta Brescovit, 1997.

mf marta Brescovit, 1997 *....................Colombia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023888]
I. m. Brescovit, 1997a: 82, f. 204-209 (Dmf).

f perija Brescovit, 1997....................Colombia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023889]
I. p. Brescovit, 1997a: 84, f. 210-211 (Df).