The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Italaman Brescovit, 1997 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02137]

I. Brescovit, 1997a: 78, type I. santamaria Brescovit, 1997.

mf santamaria Brescovit, 1997 *....................Colombia, Brazil, Argentina [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023893]
I. s. Brescovit, 1997a: 79, f. 190-203 (Dmf).