The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THERIDIOSOMATIDAE

Gen. Karstia Chen, 2010 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04005]

K. Chen, 2010: 2, type K. upperyangtzica Chen, 2010.

mf coddingtoni (Zhu, Zhang & Chen, 2001)....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037544]
Wendilgarda c. Zhu, Zhang & Chen, 2001: 2, f. 1-7 (Dmf).
K. c. Chen, 2010: 4, f. 15-28 (Tmf from Wendilgarda).

mf cordata Dou & Lin, 2012....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045610]
K. c. Dou & Lin, 2012: 734, f. 1-18 (Dmf).

f nitida Zhao & Li, 2012....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045668]
K. n. Zhao & Li, 2012: 20, f. 11A-E, 12A-B (Df).

f prolata Zhao & Li, 2012....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045669]
K. p. Zhao & Li, 2012: 23, f. 13A-F, 14A-B (Df).

mf upperyangtzica Chen, 2010 *....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043929]
K. u. Chen, 2010: 3, f. 1-14 (Dmf).