The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THOMISIDAE

Gen. Latifrons Kulczyn'ski, 1911 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02689]

f picta Kulczyn'ski, 1911 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:030467]
L. p. Kulczyn'ski, 1911d: 126, pl. 4, f. 11-13 (Df).