The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Lechia Zabka, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03024]

L. Zabka, 1985: 235, type L. squamata Zabka, 1985.

f squamata Zabka, 1985 *....................China, Vietnam [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034225]
L. s. Zabka, 1985: 236, f. 259-262 (Df).
L. s. Song & Chai, 1991: 20, f. 9A-B (f).
L. s. Song, Zhu & Chen, 1999: 533, f. 302G-H (f).