The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Maddisonia Zabka, 2014 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04145]

M. Zabka, 2014: 218, type M. richardsoni Zabka, 2014.

m berbekai Zabka, 2014....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:046974]
M. b. Zabka, 2014: 218, f. 3A-E, 4E-F (Dm).

m richardsoni Zabka, 2014 *....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:046972]
M. r. Zabka, 2014: 218, f. 1A-E, 4A-B (Dm).

m whytei Zabka, 2014....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:046973]
M. w. Zabka, 2014: 218, f. 2A-G, 4C-D (Dm).