The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Maimire González-Sponga, 2009 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03909]

M. González-Sponga, 2009: 4, type M. tuberculosa González-Sponga, 2009.

mf tuberculosa González-Sponga, 2009 *....................Venezuela [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042582]
M. t. González-Sponga, 2009: 4, f. 2a-j (Dmf).