The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Meata Zabka, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03064]

M. Zabka, 1985: 239, type M. typica Zabka, 1985.

f fungiformis Xiao & Yin, 1991....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034514]
M. f. Xiao & Yin, 1991b: 150, f. 1-5 (Df).
M. f. Peng et al., 1993: 123, f. 410-414 (f).
M. f. Song, Zhu & Chen, 1999: 534, f. 304B, 327J (f).

f typica Zabka, 1985 *....................Vietnam [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034515]
M. t. Zabka, 1985: 239, f. 279-282 (Df).
M. t. Prószyn'ski & Deeleman-Reinhold, 2010: 174, f. 111-112 (f).

f zabkai Prószyn'ski & Deeleman-Reinhold, 2010....................Bali [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043602]
M. z. Prószyn'ski & Deeleman-Reinhold, 2010: 174, f. 107-110 (Df).