The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: TETRAGNATHIDAE

Gen. Mollemeta Álvarez-Padilla, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03773]

M. Álvarez-Padilla, 2007: 320, type Dolichognatha edwardsi (Simon, 1904).

mf edwardsi (Simon, 1904) *....................Chile [urn:lsid:amnh.org:spidersp:013609]
Landana e. Simon, 1904e: 94 (Df).
M. e. Álvarez-Padilla, 2007: 322, f. 7A-E, 8A-E, 9K-O, 20A-J (Tf from Landana=Dolichognatha, Dm).
M. e. Álvarez-Padilla & Hormiga, 2011: 784, f. 82A-G, 83A-G, 84A-G, 85A-G, 86A-D (mf).