The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: BARYCHELIDAE

Gen. Monodontium Kulczyn'ski, 1908 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00164]

In synonymy:
M. mutabile minus Kulczyn'ski, 1908 = M. mutabile Kulczyn'ski, 1908 (Raven, 2008a: 32).
M. mutabile oculatior Kulczyn'ski, 1908 = M. mutabile Kulczyn'ski, 1908 (Raven, 2008a: 32).
M. mutabile oculatissimum Kulczyn'ski, 1908 = M. mutabile Kulczyn'ski, 1908 (Raven, 2008a: 32).

mf bukittimah Raven, 2008....................Singapore [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041399]
M. b. Raven, 2008a: 37, f. 5A-H, 6A-F (Dmf).

f malkini Raven, 2008....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041398]
M. m. Raven, 2008a: 35, f. 4A-G (Df).

f mutabile Kulczyn'ski, 1908 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001460]
M. m. Kulczyn'ski, 1908a: 446 (Df).
M. m. minor Kulczyn'ski, 1908a: 450 (Df) [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001461].
M. m. oculatissima Kulczyn'ski, 1908a: 450 (Df) [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001462].
M. m. oculatior Kulczyn'ski, 1908a: 450 (Df) [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001463].
M. m. Raven, 2008a: 32, f. 2A-E (f, S).

mf sarawak Raven, 2008....................Borneo [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041400]
M. s. Raven, 2008a: 41, f. 7A-D, 8A-E (Dmf).

f tetrathela Kulczyn'ski, 1908....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001464]
M. mutabile t. Kulczyn'ski, 1908a: 450 (Df).
M. t. Raven, 2008a: 34, f. 2F, 3A-D (elevated f to species).