The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PRODIDOMIDAE

Gen. Namundra Platnick & Bird, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03727]

N. Platnick & Bird, 2007: 2, type N. griffinae Platnick & Bird, 2007.

f brandberg Platnick & Bird, 2007....................Namibia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040512]
N. b. Platnick & Bird, 2007: 6, f. 1-3, 9-10 (Df).

mf griffinae Platnick & Bird, 2007....................Namibia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040513]
N. g. Platnick & Bird, 2007: 5, f. 4-8 (Dmf).

f kleynjansi Platnick & Bird, 2007....................Namibia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040514]
N. k. Platnick & Bird, 2007: 7, f. 11-12 (Df).

f leechi Platnick & Bird, 2007....................Angola [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040515]
N. l. Platnick & Bird, 2007: 7, f. 13-14 (Df).