The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Navira Piacentini & Grismado, 2009 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03907]

N. Piacentini & Grismado, 2009: 24, type N. naguan Piacentini & Grismado, 2009.

mf naguan Piacentini & Grismado, 2009 *....................Argentina [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042580]
N. n. Piacentini & Grismado, 2009: 27, f. 13-14, 69-78, 80, 82 (Dmf).