The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Notiogyne Tanasevitch, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03675]

N. Tanasevitch, 2007a: 143, type N. falcata Tanasevitch, 2007.

mf falcata Tanasevitch, 2007 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039936]
N. f. Tanasevitch, 2007a: 144, f. 1-7, 9-21 (Dmf).