The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Nungia Zabka, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03098]

N. Zabka, 1985: 421, type N. epigynalis Zabka, 1985.

mf epigynalis Zabka, 1985 *....................China, Vietnam, Japan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035015]
N. e. Zabka, 1985: 421, f. 378-380 (Df).
N. e. Peng et al., 1993: 143, f. 495-504 (f, Dm).
N. e. Song, Zhu & Chen, 1999: 536, f. 305V, 306B, 327O (mf).
N. e. Ikeda, 2013b: 81, f. 1-8 (mf).