The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Oculicosa Zyuzin, 1993 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01640]

O. Zyuzin, 1993: 693, type O. supermirabilis Zyuzin, 1993.

mf supermirabilis Zyuzin, 1993 *....................Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:018464]
O. s. Zyuzin, 1993: 694, f. 1-4, 6-8 (Dmf).
O. s. Logunov, 2010a: 241, f. 4-5, 18-19, 26 (f).
O. s. Logunov & Gromov, 2011: 48, f. 1-5 (mf).