The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: NICODAMIDAE

Gen. Oncodamus Harvey, 1995 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02086]

O. Harvey, 1995: 367, type Nicodamus bidens (Karsch, 1878).

mf bidens (Karsch, 1878) *....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023244]
Centropelma b. Karsch, 1878c: 815 (Dm).
O. b. Harvey, 1995: 367, f. 178-183 (Tm from Nicodamus, Df).

mf decipiens Harvey, 1995....................Queensland, New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023245]
O. d. Harvey, 1995: 371, f. 162, 186-191 (Dmf).