The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Onofre Ruiz & Brescovit, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03780]

O. Ruiz & Brescovit, 2007c: 77, type O. sibilans Ruiz & Brescovit, 2007.

m carnifex Ruiz & Brescovit, 2007....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041242]
O. c. Ruiz & Brescovit, 2007c: 79, f. 7-8 (Dm).

m necator Ruiz & Brescovit, 2007....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041243]
O. n. Ruiz & Brescovit, 2007c: 80, f. 9-10 (Dm).

mf sibilans Ruiz & Brescovit, 2007 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041244]
O. s. Ruiz & Brescovit, 2007c: 77, f. 1-6 (Dmf).