The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: GALLIENIELLIDAE

Gen. Oreo Platnick, 2002 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03502]

O. Platnick, 2002: 49, type O. renmark Platnick, 2002.

mf bushbay Platnick, 2002....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037930]
O. b. Platnick, 2002: 55, f. 137-140 (Dmf).

mf capensis Platnick, 2002....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037931]
O. c. Platnick, 2002: 54, f. 133-136 (Dmf).

m kidman Platnick, 2002....................Northern Territory [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037932]
O. k. Platnick, 2002: 53, f. 129-130 (Dm).

m muncoonie Platnick, 2002....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037933]
O. m. Platnick, 2002: 52, f. 125-126 (Dm).

mf renmark Platnick, 2002 *....................South Australia, Queensland to Victoria [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037934]
O. r. Platnick, 2002: 50, f. 121-124 (Dmf).