The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Ossinissa Dimitrov & Ribera, 2005 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03618]

O. Dimitrov & Ribera, 2005a: 3, type Spermophorides justoi Wunderlich, 1992.

mf justoi (Wunderlich, 1992) *....................Canary Is. [urn:lsid:amnh.org:spidersp:003948]
Spermophorides j. Wunderlich, 1992a: 329, f. 207-209 (Df).
O. j. Dimitrov & Ribera, 2005a: 8, f. 1-29 (Tf from Spermophorides, Dm).