The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ZODARIIDAE

Gen. Parazodarion Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03931]

P. Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009: 471, type Zodarion raddei Simon, 1889.

In synonymy:
P. vlasovi (Sytshevskaja, 1937) = P. raddei (Simon, 1889) (Fet, 1985: 274, sub Zodarion).

mf raddei (Simon, 1889)....................Central Asia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026112]
Zodarion r. Simon, 1889l: 383 (Dm).
Zodarion vlasovi Sytshevskaja, in Vlassov & Sytshevskaja, 1937: 249, f. 1-3 (Dmf).
Zodarion r. Denis, 1958b: 111, f. 42-44 (m, Df).
Zodarion r. Fet, 1985: 274 (Sf).
P. r. Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009: 471, f. 1.1-6 (mf).