The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Proislandiana Tanasevitch, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01216]

P. Tanasevitch, 1985a: 55, type Microneta pallida Kulczyn'ski, 1908.

mf pallida (Kulczyn'ski, 1908) *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:012442]
Microneta p. Kulczyn'ski, 1908b: 36, pl. 1, f. 34-35 (Df).
P. p. Tanasevitch, 1985a: 56, f. 10-12 (Tf from Microneta, Dm).