The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Rhombonotus L. Koch, 1879 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03196]

N.B.: removed from the synonymy of Ligonipes Karsch, 1878 by Davies & Zabka, 1989: 200.

mf gracilis L. Koch, 1879 *....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035930]
R. g. L. Koch, 1879a: 1067, pl. 93, f. 8, pl. 94, f. 1 (Dmf).
R. g. Davies & Zabka, 1989: 200, pl. 9 (mf, removed from S of Ligonipes illustris Karsch, 1878).