The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Shapna Hippa & Lehtinen, 1983 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01660]

S. Hippa & Lehtinen, 1983: 156, type S. pluvialis Hippa & Lehtinen, 1983.

mf pluvialis Hippa & Lehtinen, 1983 *....................India [urn:lsid:amnh.org:spidersp:019236]
S. p. Hippa & Lehtinen, 1983: 156, f. 3, 6, 8, 13-14, 16, 18, 21 (Dmf).