The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: GNAPHOSIDAE

Gen. Sidydrassus Esyunin & Tuneva, 2002 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03513]

S. Esyunin & Tuneva, 2002: 176, type Drassodes shumakovi Spassky, 1934.

m rogue Tuneva, 2005....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040627]
S. r. Tuneva, 2005: 326, f. 17-21 (Dm).

mf shumakovi (Spassky, 1934) *....................Russia, Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:026994]
Drassus s. Spassky, 1934b: 1, pl. 1, f. 1-2 (Dmf).
S. s. Esyunin & Tuneva, 2002: 177, f. 48-57 (Tmf from Drassodes).
S. s. Tuneva, 2005: 326, f. 41-42 (m).
S. s. Wunderlich, 2011: 37, f. 28-29 (mf).

mf tianschanicus (Hu & Wu, 1989)....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:027015]
Drassodes tianschanica Hu & Wu, 1989: 260, f. 212.1-4 (Dmf).
S. t. Esyunin & Tuneva, 2002: 177, f. 58-59 (Tmf from Drassodes).
S. t. Song, Zhu & Zhang, 2004: 224, f. 132A-D (mf).
S. tianschanica Tuneva, 2005: 326, f. 43 (m).