The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: TENGELLIDAE

Gen. Socalchemmis Platnick & Ubick, 2001 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03490]

S. Platnick & Ubick, 2001: 2, type Anachemmis dolichopus Chamberlin, 1919.

mf arroyoseco Platnick & Ubick, 2007....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040321]
S. a. Platnick & Ubick, 2007a: 206, f. 1-5 (Dmf).

mf bixleri Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037845]
S. b. Platnick & Ubick, 2001: 8, f. 11-15 (Dmf).

mf cajalco Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037846]
S. c. Platnick & Ubick, 2001: 16, f. 36-40 (Dmf).

mf catavina Platnick & Ubick, 2001....................Mexico [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037847]
S. c. Platnick & Ubick, 2001: 25, f. 69-73 (Dmf).

f cruz Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037848]
S. c. Platnick & Ubick, 2001: 11, f. 64-65 (Df).

mf dolichopus (Chamberlin, 1919) *....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023246]
Anachemmis d. Chamberlin, 1919b: 13, pl. 5, f. 6-7 (Dmf).
S. d. Platnick & Ubick, 2001: 5, f. 1-5 (Tmf from Anachemmis).

mf gertschi Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037849]
S. g. Platnick & Ubick, 2001: 7, f. 6-10 (Dmf).

mf icenoglei Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037850]
S. i. Platnick & Ubick, 2001: 14, f. 31-35 (Dmf).

mf idyllwild Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037851]
S. i. Platnick & Ubick, 2001: 17, f. 46-50 (Dmf).

mf kastoni Platnick & Ubick, 2001....................USA, Mexico [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037852]
S. k. Platnick & Ubick, 2001: 9, f. 16-20 (Dmf).

mf miramar Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037853]
S. m. Platnick & Ubick, 2001: 18, f. 51-55 (Dmf).

mf monterey Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037854]
S. m. Platnick & Ubick, 2001: 12, f. 26-30 (Dmf).

mf palomar Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037855]
S. p. Platnick & Ubick, 2001: 17, f. 41-45 (Dmf).

mf prenticei Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037856]
S. p. Platnick & Ubick, 2001: 21, f. 56-60 (Dmf).

m rothi Platnick & Ubick, 2001....................Mexico [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037857]
S. r. Platnick & Ubick, 2001: 23, f. 61-63 (Dm).

mf shantzi Platnick & Ubick, 2001....................USA [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037858]
S. s. Platnick & Ubick, 2001: 11, f. 21-25 (Dmf).

m williamsi Platnick & Ubick, 2001....................Mexico [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037859]
S. w. Platnick & Ubick, 2001: 24, f. 66-68 (Dm).