The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SPARASSIDAE

Gen. Strandiellum Kolosváry, 1934 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02587]

f wilhelmshafeni Kolosváry, 1934 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:029554]
S. w. Kolosváry, 1934d: 45, f. 4 (Df).