The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Tchatkalophantes Tanasevitch, 2001 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03435]

T. Tanasevitch, 2001: 20, type Lepthyphantes tchatkalensis Tanasevitch, 1983.

In synonymy:
T. riyueshanensis (Zhu & Li, 1983, T from Lepthyphantes) = T. bonneti (Schenkel, 1963) (Tu, Li & Rollard, 2005: 655.

f baltistan Tanasevitch, 2011....................Pakistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:044357]
T. b. Tanasevitch, 2011d: 587, f. 86-88 (Df).

mf bonneti (Schenkel, 1963)....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:010910]
Lepthyphantes b. Schenkel, 1963: 117, f. 69a-d (Df).
Lepthyphantes riyueshanensis Zhu & Li, 1983b: 146, f. 2a-d (Dmf).
Lepthyphantes riyueshanensis Song, Zhu & Chen, 1999: 182, f. 103G-H, P (mf).
Incestophantes b. Saaristo & Tanasevitch, 2000: 264 (Tf from Lepthyphantes).
Lepthyphantes riyueshanensis Hu, 2001: 510, f. 339.1-5 (mf).
T. b. Tu, Li & Rollard, 2005: 655, f. 26-39 (Tf from Incestophantes, Sm).

mf huangyuanensis (Zhu & Li, 1983)....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:011177]
Lepthyphantes h. Zhu & Li, 1983b: 144, f. 1a-d (Dmf).
Lepthyphantes h. Song, Zhu & Chen, 1999: 182, f. 102E-F, S (mf).
Lepthyphantes h. Hu, 2001: 506, f. 336.1-3 (mf).
T. h. Tu, Saaristo & Li, 2006: 417, f. 41-50 (Tmf from Lepthyphantes).

mf hyperauritus (Loksa, 1965)....................Mongolia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:011181]
Bolyphantes h. Loksa, 1965: 9, f. 15-16 (Dm).
Lepthyphantes hyperauticus Wunderlich, 1995e: 486, f. 26-27 (Tm from Bolyphantes, Df).
T. h. Tanasevitch, 2001: 28, f. 40-47, 50-56 (Tmf from Lepthyphantes).

f karatau Tanasevitch, 2001....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037628]
T. k. Tanasevitch, 2001: 26, f. 32-36 (Df).

f kungei Tanasevitch, 2001....................Kyrgyzstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037629]
T. k. Tanasevitch, 2001: 24, f. 22-24 (Df).

f mongolicus Tanasevitch, 2001....................Mongolia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037630]
T. m. Tanasevitch, 2001: 32, f. 48-49 (Df).

mf rupeus (Tanasevitch, 1986)....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:011290]
Lepthyphantes r. Tanasevitch, 1986: 158, f. 72, 74-76 (Dm).
T. r. Tanasevitch, 2001: 24, f. 25-31 (Tm from Lepthyphantes, Df).

f tarabaevi Tanasevitch, 2001....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:037631]
T. t. Tanasevitch, 2001: 26, f. 37-39 (Df).

mf tchatkalensis (Tanasevitch, 1983) *....................Central Asia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:011316]
Lepthyphantes t. Tanasevitch, 1983b: 1790, pl. 3, f. 1-11 (Dmf).
Lepthyphantes t. Tanasevitch, 1986: 159, f. 73, 77-78 (m).
T. t. Tanasevitch, 2001: 23, f. 1-21 (Tmf from Lepthyphantes).