The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Tessamoro Eskov, 1993 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01298]

T. Eskov, 1993: 58, type T. pallidus Eskov, 1993.

mf pallidus Eskov, 1993 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:012903]
T. p. Eskov, 1993: 58, f. 51-56 (Dmf).