The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Tibiaster Tanasevitch, 1987 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01307]

T. Tanasevitch, 1987c: 72, type T. djanybekensis Tanasevitch, 1987.

mf djanybekensis Tanasevitch, 1987 *....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:012920]
T. d. Tanasevitch, 1987c: 74, pls. 1-2 (Dmf).

mf wunderlichi Eskov, 1995....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:012921]
T. w. Eskov, in Eskov & Marusik, 1995: 61, f. 19-22 (Dmf).